Wsparcie dla DPS w Ciechanowie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 459.358,58 zł, którego celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ulicy Kruczej 32

logo unijne

W ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 459.358,58 zł, którego celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ulicy Kruczej 32, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID - 19

Dofinansowanie projektu:

  • ze środków UE - 387.147,41 zł;
  • ze środków budżetu Państwa – 72.211,17 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

22-10-202001 22-10-202002 22-10-202003 22-10-202004