Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

Wsparcie dla DPS w Ciechanowie w ramach programu operacyjnego

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Umowa nr COVID-19.02.07.30

 

logo unijne

W ramach projektu pn. „Wiedza Edukacja Rozwój” Powiat Ciechanowski pozyskał grant w wysokości 38.884,92 zł, którego celem jest wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ulicy Kruczej 32. Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS.

Dofinansowanie projektu:

  • ze środków europejskich 84,17% - 32.729,44 zł;
  • ze środków dotacji celowej 15,83% – 6.155,48 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9IV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.