Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2019 r.

Ciechanów, dn. 21.02.2019r.

DPS.Adm.gosp.024.21.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2019r.

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywalny tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywalny termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Dostawy Przetarg nieograniczony 540.200,00 zł IV kwartał 2019 r.